TÜRKİYE TURİZM YAZARLARI
VE
GAZETECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

23.12.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. 

Madde 1
Derneğin Adı ve Merkezi:
Derneğin Adı: “Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği”dir. ATURJET olarak tanımlanır.
Derneğin merkezi İstanbul’dadır.
 
Madde 2
Amacı:          
Derneğin amacı, ülkemizin doğal, kültürel ve tarihsel değerlerinin, halk bilimini, tüm turistik zenginliklerini korumak, değerlendirmek, böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmak; ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaktır
 
Madde 3
Çalışma konuları ve Faaliyet alanları
Derneğin bu amaçlar doğrultusunda çalışma konuları ve faaliyet alanları, turizm yazarlığını özendirmek, yazılı ve görsel yayınlarla, turizmle ilgili kişi ya da kuruluşlarla bağlantı kurmak, kamuoyunu aydınlatmak, bunlara ilişkin çalışmaları özendirmek, ödüllendirmek, aynı amaçlar doğrultusunda eğitimler vermek, çalışmalar yapmak, diğer ülkelerin örgütleri, kişi ve kuruluşları ile ilişki kurmaktır. Bu amaçlara ulaşabilmek için, toplantılar, seminerler, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, bilimsel çalışmalar, gösteriler, sergiler ve geziler düzenler, yayınlar yapar. Ayrıca bunlarla ilgili olarak yarışmalar açabilir, ödüller verebilir. Gerekli gördüğünde taşınmaz mallar alabilir, var olanları satabilir.
 
Madde 4
Derneğe üye olma:
Derneğin “asıl” ve “onur” üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.
 
Madde 5
Üyelik:
Asıl üyelik için, fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi ile tüzel kişiler, yazılı olarak başvuruda bulunup, derneğin amaçlarını benimsediğini bildiren, derneğe belli bir ödenti verme yükümlülüğünü üstlenen ve derneğin amaçları doğrultusunda aşağıdaki etkinliklerden en az biri ile ilgili ürün vermiş olmaları koşulu ile derneğe üye olabilir. Söz konusu etkinlikler şunlardır.
 1. Bir yapıt,
 2. Süreli yayınlarda yayınlanmış beş yazı,
 3. Yazılı ya da görsel yayınlarda yayınlanmış beş söyleşi,
 4. Yayınlanan ya da sergilenmiş olan beş fotoğraf, resim,
 5. Gösterimi yapılmış olan film.
Madde 6
Üyelik Ödentisi
Dernek asil üyelerinin, derneğe giriş ve yıllık aidatları Dernek Genel Kurul kararı ile belirlenir. Genel Kurulun aidatlar konusunda alacağı kararlar oy çokluğu ile hüküm ifade eder. Tespit edilen bu miktar yönetim kurulunca uygulanır. Asil üyeler yılda 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası), ayrıca FIJET üyeliği için de 60 € (atmış Euro) ödenti vermek zorundadırlar. Bu tutarlar genel kurulda değiştirilebilir. Giriş ve yıllık aidatlarda Genel Kurulca yapılan değişiklikler tüzük değişikliği gerektirmez. Yıllık üyelik ödentilerinin ait oldu yılın Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi zorunludur.
Yeni üye olacaklardan 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) giriş ödentisi alınır.
Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
 
Madde 7
Üyelik Başvurusu:
Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı başvuruları otuz gün içinde değerlendirir, sonucu başvuruyu yapana yazılı olarak bildirir.
 
Madde 8
Onur Üyesi:
Derneğe para, taşınmaz mal bağışı yapan, derneğin amaçları doğrultusunda hizmet veren, katkılarda bulunan kişiler ve bu tür kuruluşların temsilcileri derneğe yönetim kurulu kararı ile onur üyesi olabilirler.
 
Madde 9
Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:
 1. Üyelikten çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 2. Üyelikten çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren halle,
  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaçmak,
  3. Üyelik aidatlarını tüzükte belirtilen süre içinde ödememek,
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 
Madde 10
Çıkarma Kararına İtiraz:      
Üyelikten çıkarılmasına karar verilenler, karara karşı ilk genel kurulda itiraz edebilirler. Genel kurul kararları kesindir. Ancak yargı yoluna gidilebilir. 
 
Madde 11
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
 
Madde 12
Derneğin Organları:
Derneğin organları:
 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
Ancak bu zorunlu organlar dışında, başka organlar da oluşturulabilir. Bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
 
Madde 13
Genel Kurul:
Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
  
Madde 14
Olağan Toplantı:
Genel Kurul, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının üç (3) yılda bir ve Aralık ayı içinde yapılması zorunludur.
  
Madde 15
Olağanüstü Toplantı:
Genel Kurul ayrıca, olağan toplantı dışında, yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinin beşte birinden yazılı istek gelmesi üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul, olağanüstü toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
Denetleme kurulunun ya da dernek üyelerinin beşte birinin isteğine karşın yönetim kurulu bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulunun veya toplantı isteyen üyelerden birinin başvurusu üzerine yerel Sulh Hukuk Mahkemesi Yargıcı, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Madde 16
Çağrı Yöntemi:
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 17
Toplantının Yeri:
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu kentten (İstanbul’dan) başka yerde yapılamaz.
 
Madde 18
Toplantının Yeter Sayısı:
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının, tüzük değişikliği veya derneğin feshi hallerinde ise 2/3 sinin katılımı ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa duyurulan günde ikinci toplantı yapılır.
İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye sayılarının toplamının iki katından az olamaz.
 
Madde 19
Toplantı Usulü:
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulunur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanlığına aittir.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsil ile görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
  
Madde 20
Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
Genel Kurulda, aksine bir karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
Madde 21
Genel Kurul Toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesi istediği konuların görüşülmesi zorunludur.
Bu sistem gündemin oylanmasından önce yapılmalıdır.
 
Madde 22
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülerek karara bağlanır.
 1. Dernek organlarının seçimi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetleme kurullarının aklanması,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen ya da değiştirilerek kabulü,
 5. Derneğe gerekli taşınmaz malların alınması, ya da derneğin taşınmaz mallarının satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 7. Derneğin yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olması ya da üyelikten ayrılması,
 8. Derneğin kapatılması,
 9. Yasalarda ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yapılması,
 
Madde 23
Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır.
Üyeler Genel Kurulca gizli oyla seçilir.
Yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.
 
Madde 24
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen hususları yerine getirir ve belirtilen çalışmaları yapar:
 1. Derneği temsil eder. Bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki verir. Genel Kurulda alınan kararları uygular.
 2. Derneğin gelir ve giderleriyle ilgili işlemleri yapar. Gelecek döneme ilişkin geçici bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar.
 3. Çalışma programları yapar, uygular. Bu programların gerçekleştirilmesi ile ilgili kollar kurabilir.
 4. Üye alma ve üyelikten çıkarma konularında karar verir.
Dernek tüzüğü ve mevzuatın öngördüğü diğer işleri yapar.
 
Madde 25
Görev Bölümü:
Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar; gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer.
 
 Madde 26
Yönetim Kurulu Toplantısı:
Yönetim Kurulu belli aralıklarla en geç ayda bir olmak üzere dernek merkezinde belli gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Toplantılar önceden karar alınmış olması koşuluyla başka yerlerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu gerek görürse karar alarak normal toplantı dışında da toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
Yönetim Kurulu üyeleri katıldıkları tüm toplantılarda karar defterini imzalamak zorundadırlar. Kararlara katılmayanlar, karşı olanlar nedenlerini belirterek imzalarlar.
Geçerli bir özrü olmadan üst üste üç yönetim kurulu toplantısına katılmayanların yönetim kurulu üyeliği düşer. Bu husus karar altına alınır.
 
Madde 27
Yönetim Kurulu asil üyeleri sayısında azalma olursa, yerleri (sırası gelen) yedek üyelerle doldurulur. Yedeklerin de getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu asil üye sayısı beşin altına düşerse olağanüstü genel kurula gidilir. Bu durumda;
Genel Kurul var olan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılmalıdır. Çağırılmanın yapılmaması durumda, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine yerel Sulh Hukuk Mahkemesi Yargıcı dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay genel kurulu toplamakla görevlendirir.
 
Madde 28
Denetleme Kurulu:
Denetleme Kurulu, derneğin denetleme organıdır. Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.
 
Madde 29
Denetleme Kurulu dört ayı geçmemek koşuluyla, belli zamanlarda Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulunun yaptığı işleri, işlemleri, derneğin tüm defter ve belgelerini, hesaplarını, etkinliklerini inceler. Eleştirilerini yönetim kuruluna yazıyla bildirir.
Gerekli koşullarda Olağanüstü Genel Kurul isteminde bulunur.
Çalışma dönemi ile ilgili gözlem ve incelemelerini, yaptığı denetimler sonucu elde ettiği bulgularını, bir rapor biçiminde genel kurula sunar.
 
Madde 30
Derneğin Gelirleri:
Derneğin Gelirleri:
 1. Üye ödentileri
 2. Üye giriş ödentileri
 3. Dernekçe düzenlenen gezi, eğlence, sergi, açık oturum, panel, konser gibi etkinliklerden elde edilen gelirler,
 4. Çekilişlerden elde edilen gelirler,
 5. Taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,
 6. Bağış, yardımlar ve diğer gelirlerdir.
Madde 31
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Defter Tutma Esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin beşyüzbin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde, yıllık brüt gelir, yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren tekrar işletme hesabı esasına dönülebilir. Ancak, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
 
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl tasdik ettirilmesi zorunludur.
 
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
 
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Yetki Belgesi
Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. 
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süre ile saklanır.
 
Madde 32
Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21 de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
 
Madde 33
Bildirim Yükümlülüğü
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
 
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26 da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Yurt dışından yardım alınması durumunda Ek-4’te belirtilen “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.  
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23 de gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu ilin valiliğine verilir.
 
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’de belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’de belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirim ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Madde 34
Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
Madde 35
Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
Madde 36
Tüzük Değişikliği
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 
 
Madde 37
Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
Madde 38
Yürürlülük
İş bu tüzük 23.12.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.
 
EK MADDE 1
Derneğin Feshi
Dernek Genel Kurul kararı ile veya diğer nedenlerle ya da kendiliğinden gerçekleşebilir.
 
EK MADDE 2
Derneğin mal varlığının tasfiyesi
Derneğin herhangi bir sebeple feshi halinde, derneğin bütün para ve malları ile hakları, derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Derneğin tasfiyesi, 5253 sayılı dernekler yasasının 15. Maddesinde belirtilen biçimde tasfiye kurulunca gerçekleştirilir.
 
Madde 39
İş bu tüzük 39 madde ve iki ek maddeden ibarettir.